شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

عناوین لینکهای کلی


دانشگاه آزاد اصفهان-خوراسگان new33

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۴۱   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


سازمان مرکزی سما new33

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۲۱   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


سازمان مرکزی دانشگاه

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۸   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


وزارت علوم و تحقیقات

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۶   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


دفتر ریاست جمهوری

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۴   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


دفتر مقام معظم رهبری

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۲   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲
[۱]

۶ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch