شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی
صفحه اصلی مقاله همه مقاله ها

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه مقاله ها : عناوین مقاله ها

تاريخ تحولات مدارس در ايران
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۵۲   تاریخ : ۳ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۱۷۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحى مدارس خاص دختران با توجه به اشراف، محرميت و آسايش
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۴۲   تاریخ : ۱ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۷۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

راهكارهاى بهينه سازى مصرف سوخت
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۷:۴۴   تاریخ : ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۶۸۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انديشه هاي كاربردي نور در فضاهاي آموزشي
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۲۸   تاریخ : ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۴۴۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پهنه بندى اقليمى ايران - ساختمان هاى آموزشى
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۴:۰   تاریخ : ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۵۸۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تهيه بروشور رنگ مناسب فضاهاي آموزشي
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۲:۱۱   تاریخ : ۱۰ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۴۳۵۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسي آلودگي صداي مدارس و راه هاي رفع آن
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۴:۳   تاریخ : ۹ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۲۵۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نیازسنجی آموزشی کارکنان
بارگذاری شده توسط : اعظم ایزدخواستی   درساعت : ۱۵:۱۸   تاریخ : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۱۰۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ارزشیابی توصیفی
بارگذاری شده توسط : زهرا امین الرعایایی یمینی   درساعت : ۱۶:۴۶   تاریخ : ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۳۰۳۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

13 توصیه برای والدین
بارگذاری شده توسط : زهرا امین الرعایایی یمینی   درساعت : ۱۶:۳۴   تاریخ : ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹
تعداد بازدید : ۲۵۹۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۴] [۳] [ ۲] [ ۱]

۳۰ : تا ردیف     ۲۱ : از ردیف     ۳ : صفحه جاری     ۴ : صفحات قابل پیمایش     ۳۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت سما
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – حوزه معاونت سما - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس۸۴ -۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ فاکس: ۰۳۱۳۲۶۵۰۹۴۰
حق نشر متعلق به معاونت سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch