شورای نظارت و هماهنگی
آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی
اداری و مالی

عنوان صفحه:دفتر کار مجازی حوزه معاونت سما اصفهان(خوراسگان)
ردیف نام و نام خوانوادگی سمت روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی
لینک دفتر کار مجازی
1 آقای علی ناظوری
مدیر حراست سه شنبه: ساعت 11 الی 12 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 2 آقای حسین بدیعی مسئول دفتر معاونت
شنبه: ساعت 10 تا 11 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 3 خانم سمیه گوهری
مدیر امور اداری
دوشنبه: ساعت 11 الی 12 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 4 آقای مصطفی کیانی
مدیر امور مالی دانشکده ها
یکشنبه: ساعت 10 الی 11  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 5 آقای محسن فرخی
امور مالی مدارس
دوشنبه: ساعت 10 الی 11  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 6 خانم فریده تاجی
کارشناس مسئول آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
یکشنبه: ساعت 11 الی 12  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 7 آقای سید مرتصی حسینی
مشاور امور آموزشی مدارس
سه شنبه: ساعت 10 الی 11  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 8 آقای حمید داستانی
مدیر تدارکات
چهارشنبه: ساعت 10 الی 11 لینک ورود به دفتر کار مجازی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن -مجتمع اداری امیر کبیر -روبروی بانک ملی – معاونت آموزش های عمومی و مهارتی - کد پستی ۸۱۵۸۷۱۳۱۹۳
تلفن تماس 03132667276 فاکس: 03132650940
حق نشر متعلق به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Deputy of General
and Skills Education
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch